Slovak Czech English

Kováčske remeslo

Kováč je remeselník, ktorý spracováva za tepla kovy a vyrába z nich rôzne úžitkové alebo ozdobné veci. Kováč spracováva rôzne druhy kovov, počnúc olovom a končiac ocelí. Kováč môže byť aj umelec, potom sa nazýva umelecký kováč, alebo sa môže jednať o pracovníka v strojárskej továrni vykonávajúci strojné kovania. Špecializovaný kováč, ktorý vyrába podkovy pre kone sa nazýva podkúvač.

 

Povera o kováčskych čaroch.

Kováčske remesloV stredoveku boli kováčne vzhľadom k zvýšenému požiarnemu riziku zriaďované väčšinou mimo zástavbu, na kraji obce alebo pred hradbami miest, čo predstavovalo určitú nezávislosť na obci. Kováči, ktorí pracovali s ohňom boli rešpektovanými osobnosťami a často im boli prisudzované kúzelnícke schopnosti. Úlohu pána ohňa mali spoločnú so šamanmi archaických a primitívnych spoločenstiev. Ich dielňa bola jedným z miest, kde sa ľudia stretávali a kadiaľ prúdili informácie. Boli tiež prvými medzi liečiteľmi, a to ľudí aj zvierat, najmä koní. Kovářova žena bola často korenárka a teda sám majster mohol liečiť púšťaním žilou, vyháňať zlých duchov a chrániť pred urieknutím, ale tiež trhať zuby a naprávať zlomeniny. Viera v magickú moc kováčske práce sa doteraz čiastočne zachovala vo forme podkovy pre šťastie.

 


 

LOGIN